لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10670

زندگی زنان در عصر قاجار(۸۶) – تشکّلهای زنان ق۱۴

202

بخش دوم و پایانی سرگذشت انجمن خیریه بانوان ارمنی.