لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10660

خبرنگار- کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در پاریس

93

گفتگو با دکتر مژگان سمیعی