خبرنگار- کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در پاریس

51

گفتگو با دکتر مژگان سمیعی

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10660