لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10627

دورهمی – فقر و ثروت

238

میزبان این هفته برنامه دورهمی مانیا و موضوع گفتگویشان فقر و ثروت است.