لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10617

بازتاب – تفاوتها ق۱

208

آیا جهان به سمت همسان سازى فرهنگى حرکت میکند؟ جاى خرده فرهنگ ها کجاست؟ پوشش و آرایش یکسان توسط طراحان مد مردم را به سمت سلیقه اى واحد میکشاند، در مقابل برخى فرهنگ ها هرآنچه از غیر میرسد را مخرب میدانند تا جائى که حتى تاب شنیدن نظرات دیگران را هم ندارند. براى واکاوى این مطلب شاهرخ کوهستانى میزبان فرزانه ثابتان و دکتر بهروز ثابت خواهد بود.