لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10546

پرواز – حیدر علی اصفهانی ق۷

253

حاجی میرزاحیدر علی اصفهانی پس از۱۳ سال تبعید در سودان در ایران مشغول به خدمت گردید. هرگاه موفقیتی به دست میآورد مورد اذیت از سوی علما واقع می شد ولی هیچگاه توقفی در کارش ایجاد نشد.