لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10360

کافه گپ – توسعه اخلاقی و اجتماعی ق۴

198

نمونه ھایی از اقدامات جامعه ی جھانی بھایی جھت توسعه ی اخلاقی و اجتماعی در جھان. این قسمت: “مدرسه ی ملل” و “دانشگاه نور”.با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی