شاید شنیده باشید(۹۶) – ق۲

48

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبد البها‍ء

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10251