فصل مشترک – کار داوطلبانه یا…

90

چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه را در جامعه ترویج کرد؟ شاید تماشای مستند خدمت داوطلبانه تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10226