لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10226

فصل مشترک – کار داوطلبانه یا…

211

چطور می‌توان فرهنگ کار داوطلبانه را در جامعه ترویج کرد؟ شاید تماشای مستند خدمت داوطلبانه تلاشی باشد برای یافتن پاسخ این پرسش.