خبرنگار- معضل خشونت علیه زنان

51

سونیتا علیزاده، نمونه ای از مقاومت شجاعانۀ زنان و تلاش آنها برای برابری و محو خشونت علیه زنان و دختران

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10207