لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10161

به دنبال معنا(۱۸) – آش داغ

273

فربد و سعید و دستان لباسهای جمع آوری شده را به فروش می رسانند و برای نحوه هزینه درآمد حاصل با بقیه به مشورت می نشینند…