لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10145

تولّد دوباره حقیقت(۱) – تقویم بهائی

173

چرا و چگونه برای اوّلین بار تولّد حضرت باب و حضرت بهاءالله در سراسر جهان به طور یکنواخت جشن گرفته میشود ؟