لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10143

نامه ای از پزشک دانا- لوح مانکچی صاحب

191

بخش هائی از لوح ( نامه ) حضرت بهاءالله در پاسخ به پرسشهای مانکچی صاحب سرپرست زرتشتیان ایران