لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10137

شاید شنیده باشید(۹۲) – ق١

175

نگاهى به خطابات حضرت عبدالبهاء