لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10074

شاید شنیده باشید(۸۹) – ق٣

206

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء