لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10011

کافه گپ – توسعه اخلاقی و اجتماعی ق۳

253

نمونه ھای برنامه ھایی که جامعه ی جھانی بھایی برای توسعه ی اخلاقی و اجتماعی در سراسر جھان برگزار کرده، این قسمت: پروژه ی سوادآموزی “بر بال کلمات”. با پارسا فنائیان و سیاوش مسعودی.