لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10009

معماران صلح – شیرین عبادی (ق۱)

270

از این برنامه ی معماران صلح، هومن عبدی به زندگی خانم شیرین عبادی خواهد پرداخت.