لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=10002

ویژه برنامه ی صعود(درگذشت)حضرت عبدالبهاء

249

مختصری پیرامون حیات و اقدامات و درگذشت حضرت عبدالبهاء