مارثا روت (قسمت ۴) – مشورت بهائی

Program Picture

شعله - فصل ۲

مارثا روت (قسمت ۴) – مشورت بهائی
۰۵ اسفند ۱۳۹۹

در اثر فعالیت‌های خانم مارثا روت، جمعیت بهائی شهرشان زیاد شد و طبق روش بهائی، انتخابات صورت گرفت و نه نفر به عضویت محفل روحانی در آمدند. مارثا هم انتخاب شد. چالش این گروه مشورت به روش بهائی بود که باید خالصانه و روحانی باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه