عید رضوان – قسمت ۲

Program Picture

۱۷۴

عید رضوان – قسمت ۲
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیین‌ها و مراسم در تاریخ بشر و برگزاری آیین‌ها توسط بهائیان و ارتباط آن با برگزاری جشن رضوان و دو موضوع دیگر، در این قسمت از ۱۷۴ با حضور جناب ریاض الفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه