قسمت ۱۱۰ – نقشى نو: گَوَن و نسیم

Program Picture

اکسیر معرفت

قسمت ۱۱۰ – نقشى نو: گَوَن و نسیم
۰۶ شهریور ۱۴۰۲

او که ریشه در خاک دارد «بسته پا» و غیرمنعطف خوانده می‌شود، و آن کس که هر دم به درختى آویزان شده در بهترین حالت، بیدى خوانده می‌شود که به هر باد می‌جنبد و در بدترین حالت خسى و خاشاکى که نسیم او را به هر طرف می‌کشاند. در این گفتار سخنى خواهد بود از اینکه نیکوترین مرحله‌ رشد آدمى آن زمانى است که این ثبات و آن جنبندگى، هر دو دست در دست یکدیگر نهاده باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه