درباره اهمیت تغییر نگاه برای دستیابی به صلح

Program Picture
درباره اهمیت تغییر نگاه برای دستیابی به صلح
فروردین ۱۳, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سویدا معانی، وکیل و کارشناس حقوق بین الملل، در مورد راهکارهای ارائه شده برای دستیابی به صلح در کتاب اخیرشون «کیمیای صلح» صحبت می‌کنیم. خانم معانی به اهمیت تغییر نگاه در افراد برای دستیابی به صلح جهانی اشاره می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه