درباره اهمیت تغییر نگاه برای دستیابی به صلح

درباره اهمیت تغییر نگاه برای دستیابی به صلح
فروردین ۱۳, ۱۴۰۰

امروز در گفتگو با خانم سویدا معانی، وکیل و کارشناس حقوق بین الملل، در مورد راهکارهای ارائه شده برای دستیابی به صلح در کتاب اخیرشون «کیمیای صلح» صحبت می‌کنیم. خانم معانی به اهمیت تغییر نگاه در افراد برای دستیابی به صلح جهانی اشاره می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه