گفتگویی با خانم سیمین فهندژ درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران

Program Picture

یک فنجان چای داغ

گفتگویی با خانم سیمین فهندژ درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران
۳۱ فروردین ۱۳۹۷

این هفته گفتگویی داریم با خانم سیمین فهندژ، سخنگوی جامعه جهانی بهائی، درباره وضعیت زندانیان بهائی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه