Program Picture

یکصد و نود

پایانی بر خشونت

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

آیا بشر قادر است برای پایان جنگ‌ها و خشونت‌های موجود راه حلی‌ بیابد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه