یاد باد آن روزگاران

یاد باد آن روزگاران

ویژه برنامه کوتاه برای رضوان ۹۹. چهار نفر از افرادی که از نزدیک در جریان تبعید حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول و ادرنه بودند خاطرات خود را تعریف می‌کنند. در سه برنامه در روزهای اول، نهم و دوازدهم عید رضوان با آن‌ها آشنا می‌شوید.

ویژه برنامه کوتاه برای رضوان ۹۹. چهار نفر از افرادی که از نزدیک در جریان تبعید حضرت بهاءالله از بغداد به استانبول و ادرنه بودند خاطرات خود را تعریف می‌کنند. در سه برنامه در روزهای اول، نهم و دوازدهم عید رضوان با آن‌ها آشنا می‌شوید.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه