Program Picture

یاد باد آن روزگاران

قسمت ۲
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

شخصی که این بار خاطراتش را تعریف می‌کند از نوجوانی در زمره خدام حضرت بهاءالله بود و در تمام مدت تبعید آن حضرت همراه ایشان و از افراد مورد اعتماد آن حضرت به شمار می‌رفت.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه