یادداشت انتقادی – جامعه‌شناختی

یادداشت انتقادی – جامعه‌شناختی
آبان ۲۰, ۱۳۹۵

یادداشت «لب‌های ورقلمبیده، گونه‌های برآمده، چهره‌های یکسانِ فخرفروشانه» که مشخّصاً به «چرایی اوج گرفتن جراحی‌های زیبایی» می‌پردازد.

ثبت نام در خبرنامه