گفتگو و چند حکایت کوتاه و تاریخی

گفتگو و چند حکایت کوتاه و تاریخی
تیر ۱۹, ۱۳۹۸

تاریخ حیات و رسالت حضرت باب – شرایط اجتماعی در زمان اظهار امر – اظهار امر حضرت باب – نتیجه اعلان امر حضرت باب در ایران – احتفال بدشت – علّت استقبال از امر حضرت باب – شهادت حضرت باب – مفهوم شهادت.

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه