Program Picture

گفت‌وگو

جنبش زنان

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

نگاهی به جنبش زنان در کشورهای مختلف و تاریخ آن نشان می‌دهد که در بسیاری از این کشورها این جنبش جنبه عمومی و اجتماعی داشته، جایی که در آن زنان قادر به تشکیل انجمن ها، گردهمایی‌ها و حمایت از یکدیگر بوده‌ا‌ند. تاریخ این جنبش در کشورهای دموکراتیک، در غرب، اروپا، و آمریکای شمالی نشان می‌دهد که این جنبش چه مسیری را طی کرده و از زمانی که زن‌ها اجازه رای دادن نداشته‌ا‌ند، حال به حدی رسیده که امروزه قوانینی در این کشورها می‌بینیم که نه تنها از حقوق زن، بلکه از حقوق زن به عنوان یک مادر حمایت می‌کنند. اما وقتی به کشور ایران نگاه می‌کنیم درمیابیم که این امکانات به هیچ وجه وجود ندارند. مهمان امروز برنامه گفتگو خانم دکتر ناهید حسینی فعال حقوق زنان هستند که دارای تالیفاتی درباره حقوق زن و جنبش زنان در ارتباط با جامعه ایران می‌باشند و در این رابطه توضیحاتی می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه