Program Picture

گفت‌وگو

تفاوت‌های رفتاری زنان و مردان

۳۰ شهریور ۱۳۹۸

موضوع برنامه این هفته گفتگو، تفاوت‌های شخصیتی بین زن و مرد و ارتباط این مسئله با اصل تساوی حقوق زنان و مردان است. مهمان این برنامه دکتر مرجان داوودی متخصص در روان شناسی‌ بالینی هستند که درباره این موضوع و اهمیت آن صحبت می‌‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه