Program Picture

گروه‌های نوجوانان

اسفند ۱۳, ۱۴۰۱

این قسمت از برنامه نگاهی کلی به فعالیت‌هایی که در برنامه‌ی تواندهی روحانی نوجوانان انجام می‌گیرد دارد. هدف از برنامه را توضیح می‌دهد و نشان می‌دهد که فعالیت‌های این برنامه چیست و چگونه به این هدف برنامه کمک کرده و موجب می‌شود تا قابلیت نوجوانان توسعه یابد. در برنامه‌های بعدی هر یک از فعالیت‌های اصلی گروه را مورد بررسی دقیق قرار می‌دهیم و عناصر آنان را شرح داده و تجربه‌های عملی در مورد آنان را می‌بینیم.

قسمت های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه