کوید نامه ۱۹- قسمت ۱ – حکایت آغازین

کوید نامه ۱۹
کوید نامه ۱۹- قسمت ۱ – حکایت آغازین
آبان ۱۱, ۱۳۹۹
در خبر است که ایالت جهان مدتی به جهالت و رذالت می‌گذراند و بزرگانش از هر طایفه به مال‌اندوزی محشور و از خلایق مهجور بودند. دزد اول در طلب مال و جاه به دیگری می‌تاخت و آن دگر به دفاع می‌آمد و سومی هرآن چه داشتند به تباه می‌برد.

ثبت نام در خبرنامه