نه خوشحال و نه ناراحت

Program Picture

کوچه - فصل ۱

نه خوشحال و نه ناراحت
۰۷ مهر ۱۳۹۶

شهاب از دریافت نامه پدرش نه خوشحاله، و نه ناراحت. حسش قابل توصیف نیست. شاید چون این نامه آخره این حس رو داره؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه