Program Picture

کوچه - فصل ۱

طرح روحی
۱۳ بهمن ۱۳۹۶

شهاب بعد از گم‌ شدن کتاب روحی ستاره به حلقه مطالعه می‌رود، و در همین حین راوی داستان در کافه کوچه برای ما از طرح روحی و اهداف آن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه