کوچه - فصل ۲

program picture

کوچه - فصل ۲

در فصل دوم از داستان کافه کوچه زندگی شهاب، ستاره و خانواده‌هایشان را دنبال می‌کنیم.
بهمن از ایران مهاجرت کرده و کامران از حبس پنج ساله به خانه برگشته است. در حالی که شهاب نیست که از او استقبال کند و از همه مهم‌تر ناپدید شدن ستاره است که باعث نگرانی همه مخصوصا شهاب شده است.

سایر فصل‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه