تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۲

تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان
۲۷ تیر ۱۳۹۸

موسیقی بر حافظه، رشد هوش ریاضی و تقویت سیستم عصبی و کتابخوانی در افزایش توانمندی در گفتار و هوش هیجانی کودکان تاثیر ثابت شده دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه