Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۲

حد و مرز
۲۰ تیر ۱۳۹۸

درک محدودیّت‌هایی که برای کودک وضع کرده‌ایم به او می‌فهماند که چه انتظاراتی از او داریم و در خانواده ما چه رفتاری شایسته است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه