Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۲

حرف زدن
۲۳ خرداد ۱۳۹۸

کودک ابتدا ثبت و ضبط و درک می‌کند و سپس حرف می‌زند. از این رو رشد زبان به آهستگی اتفاق می‌افتد.‌

news letter image

ثبت نام در خبرنامه