Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

حد و مرز
۱۴ آذر ۱۳۹۸

تعیین حدود و ثغور باعث ایجاد چهارچوب و امنیت در کودکان می‌شود و از جر و بحث در محیط خانه می‌کاهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه