Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

هویت جنسی کودک
۰۲ آبان ۱۳۹۸

در این سن کودکان تفاوت‌های جنسی را می‌فهمند و بهترین سن برای جلوگیری از شکل‌گیری کلیشه‌ها و تبعیضات جنسی در ذهن آن‌‌ها است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه