دروغگویی در کودکان

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

دروغگویی در کودکان
۰۱ اسفند ۱۳۹۸

قوای خلاقه و تخیلات کودکان در این سن باعث می‌شود که آنها آرزوهای خود را در قالب واقعیت بیان کنند که به هیچ وجه نباید به این خاطر برچسب دروغگویی دریافت کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه