Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

ذوق هنری در کودکان
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

پرورش ذوق هنری در این دوره حایز اهمیت می‌باشد و تاثیر آن در رشد ذهنی و درک مفاهیم انتزاعی در کودکان به اثبات رسیده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه