کودکان منادیان صلح - فصل ۳
اخلاق مداری
بهمن ۱۰, ۱۳۹۸

در این دوره کودکان کم کم به جایگاه و اهمیت اخلاق پی برده و توان تمایز بین رفتارهای خطا وصحیح در آن ها افزایش میابد.

ثبت نام در خبرنامه