هماهنگی بین والدین و مربی

Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

هماهنگی بین والدین و مربی
۲۶ دی ۱۳۹۸

هیچ گاه والدین نباید در حضور کودک عمل کرد مربی را مورد مواخذه و یا نکوهش قرار دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه