Program Picture

کودکان منادیان صلح - فصل ۳

کودک خودکامه
۲۸ آذر ۱۳۹۸

عدم وضع قوانین و یا کوتاه آمدن ازاجرای پیامدها و یا سهل گیری بیش از حد والدین شاغل باعث شکل گیری خودرایی و خودخواهی بیش از حد در کودک می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه