کنفرانس بنیان اخلاقی حقوق بشر
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

دکتر هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس بنیان اخلاقی حقوق بشر توضیح می‌دهد و بحث آموزش حقوق فردی را در جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه