کنفرانس‌های جهانی و نقشه ۹ ساله

Program Picture
کنفرانس‌های جهانی و نقشه ۹ ساله
اردیبهشت ۱۴, ۱۴۰۱

گفتگو با: سوزان، مهیار، نسرین، هوشمند، بهنام و گیتا بهائیان به همراه دوستان و همراهان خود در بیش از ده هزار کنفرانس در جهان، برای تحول و سازندگی در جوامع خود مشورت و برنامه ریزی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه