Program Picture
کلیدهای رحمت
۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

حضرت بهاءالله در کتاب اقدس، ام‌الکتاب آئین بهائی، می‌فرمایند: «اوامر من مفاتیح رحمت من هستند برای خلق من.» مفاتیح رحمت، کلیدهایی هستند که با اون درهای رحمت رو به روی خودمون باز می‌کنیم. از این بیان این تصویر به ذهنم میاد که رحمت‌ها و مواهب و عنایات الهی در یه صندوقه. و اوامر الهی کلیدهای اون صندوق هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه