کلمات مکنونه

کلمات مکنونه

فقراتی از کلمات مکنونه، اثری از حضرت بهاءالله.

ثبت نام در خبرنامه