کلمات مکنونه فارسی – فقره هفتاد و یکم

Program Picture
کلمات مکنونه فارسی – فقره هفتاد و یکم
تیر ۱۳, ۱۴۰۰

ای دوستان من یاد آورید آن عهدی را که در جبل فاران که در بقعهٴ مبارکهٴ زمان واقع شده با من نموده‌اید و ملأ اعلی و اصحاب مدین بقا را بر آن عهد گواه گرفتم و حال احدی را بر آن عهد قائم نمی‌بینم. البته غرور و نافرمانی آن را از قلوب محو نموده به قسمی که اثری از آن باقی نمانده و من دانسته صبر نمودم و اظهار نداشتم

news letter image

ثبت نام در خبرنامه