کلمات مکنونه فارسی – فقره هفتاد و هشتم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره هفتاد و هشتم
شهریور ۲۱, ۱۴۰۰

ای فرزند کنیز من
از لسان رحمن سلسبیل معانی بنوش و از مشرق بیان سبحان اشراق انوار شمس تبیان من غیر ستر و کتمان مشاهده نما. تخم‌های حکمت لدنّیم را در ارض طاهر قلب بیفشان و به آب یقین آبش ده تا سنبلات علم و حکمت من سرسبز از بلدهٔ طیّبه انبات نماید.

ثبت نام در خبرنامه